ALGEMENE DISCLAIMER

ALGEMENE DISCLAIMER

Intellectuele eigendom

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van Mediawave, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Mediawave en haar informatieleveranciers. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediawave. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden. De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van Mediawave uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen. Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en initiatieven van Mediawave. Mediawave behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

Verantwoordelijkheid - juistheid der gegevens

• Mediawave en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Mediawave.
• De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Mediawave elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.
• Sommige op deze site geïllustreerde producten kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site, Mediawave wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Mediawave behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.
• Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedoeld en houden geen verkoopaanbod van Mediawave in. Deze informatie kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.
• Gelieve contact te nemen met Mediawave teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.
• De gebruiker erkent dat Mediawave het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Hyperlinks

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en Mediawave biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Mediawave zich akkoord verklaart met de inhoud en Mediawave is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identificatie worden verwerkt door Mediawave voor het klantenbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen medegedeeld worden aan de maatschappijen die deze laatste verdeelt. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie. In sommige gevallen zal Mediawave gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar deze naar de Mediawave website gekomen is.

Bevoegdheid - Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd zijn. 

Comments