VERKOOPSVOORWAARDEN

De volgende condities zijn van toepassing en overheersen alle aankoop- en andere condities van de koper

1. BETALING
Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar in Alken aan het adres van de Mediawave, tenzij anders aangegeven op de factuur.

2. INTERESTEN MBT LAATTIJDIGE BETALING
In geval van niet betaling binnen de afgesproken periode / laattijdige betalingen zal de koper automatisch en zonder voorafgaandelijk bericht interest verschuldig van 1,0% per beginnende maand.

3. PARTIELE BETALINGEN
Partiële betalingen worden eerst gebruikt om interesten, boetes en andere kosten te betalen alvorens gebruikt te worden voor openstaande factuurbedragen te betalen

4. LAATTIJDIGE BETALING
In geval van laattijdige betaling behoudt Mediawave het recht om bevestigde orders te blokkeren.

5. EIGENDOMSOVERDRACHT
De geleverde goederen blijven in volle eigendom van Mediawave tot de volledige betaling van de betreffende factuur.

6. BOETE CLAUSULE
In geval van niet betaling op de vervaldag is een boete van 10% van het factuurbedrag verschuldigd door de klant.

7. ANNULATIE
In geval de klant het order annuleert voor de uitvoering ervan zal een bedrag gelijk aan 10% van het totaal order verschuldigd zijn aan Mediawave. Annulatie op ieder ander tijdstip worden niet aanvaardt en zal de koper niet ontslaan van de betaling van het totaal order binnen de gestelde termijn, ongeacht of de levering van de goederen zal plaatsvinden.

8. WISSELKOERS VERSCHILLEN
Alle facturen zijn betaalbaar in de munteenheid vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling heeft Mediawave het recht de betaling te eisen in de vermelde munt of EUR. Mediawave behoudt het recht om aanpassingen door te voeren volgens de wisselkoers op moment van betaling.

9. VERDISCONTERINGSKOSTEN
Alle kosten mbt verdisconteren zijn ten laste van de koper.

10. KLACHTEN
Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te gebeuren met de duidelijke vermelding van alle relevante gegevens (incl. order- en factuurnummer) binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen voor wat betreft zichtbare gebreken en binnen de 5 dagen na ontdekking voor wat betreft verborgen gebreken en dit op straffe van verval van de rechten tot klacht. In geval van een gegronde klacht behoudt Mediawave het recht tot vervanging of herstelling van de goederen in kwestie. Indien vervanging of herstelling onmogelijk blijkt zal Mediawave de verkoopsprijs krediteren. Goederen mogen enkel retour gestuurd worden na schriftelijke goedkeuring van Mediawave. Zulk een goedkeuring tot retourzending betekent geen aanvaarding van de aansprakelijkheid door Mediawave. Technische afwijkingen in kleur en uiterlijk of verzending binnen de gebruikelijke toleranties voor het verkochte goed en de wijze van transport geven geen recht op vervanging, herstelling of kreditering. Een klacht geeft de koper geen recht tot opschorting van betalingen of annulatie van het betreffende order, leveringen of andere orders. Alle klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van Mediawave.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Mediawave is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door gebruik van de producten of diensten welke verkocht zijn, noch voor enige gevolgschade hieruit voortvloeiend. De klant vrijwaart Mediawave tegen alle kosten (direct of indirect) voortvloeiend uit claims van derden. Mediawave is niet aansprakelijk voor claims door derden gericht aan het adres van de klant.

12. PRODUCTIE MATERIAAL / BRONMATERIAAL
Productiemateriaal / bronmateriaal wordt door Mediawave maximum 3 maanden na realisatie van het order bijgehouden. Na deze periode wordt het materiaal automatisch vernietigd behalve indien de klant aangeeft om het terug te zenden of langer in bewaring te houden op kosten van de klant.

13. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANK
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en zijn gevolgen. Voor alle geschillen mbt de interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zijn alléén de rechtbanken van Tongeren bevoegd.